Annie in Paris, December 5, 1979.
Annie in Paris, December 5, 1979.
Mamiya Sekor 500 DTL. Ektachrome. Vivitar telephoto zoom lens.