Lion gate, Mycenae, December 17, 1979
Lion gate, Mycenae, December 17, 1979.
Mamiya Sekor 500 DTL. Ektachrome. Vivitar telephoto zoom lens.