Athens, between December 23 - 28, 1979
Athens, between December 23 - 28, 1979.
Mamiya Sekor 500 DTL. Ektachrome. Vivitar telephoto zoom lens.