Samos, January 9, 1980
Samos, January 9, 1980.
Mamiya Sekor 500 DTL. Ektachrome. Vivitar telephoto zoom lens.