Beth at Knossos, January 14, 1980
Beth at Knossos, January 14, 1980.
Mamiya Sekor 500 DTL. Ektachrome. Vivitar telephoto zoom lens.