Minoan Crete, January 15 or 16, 1980
Minoan Crete, January 15 or 16, 1980.
Mamiya Sekor 500 DTL. Ektachrome. Vivitar telephoto zoom lens.