Annie at Delphi, January 22, 1980
Annie at Delphi, January 22, 1980.
Mamiya Sekor 500 DTL. Ektachrome. Vivitar telephoto zoom lens.